Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
Strona główna Informacje ogólne Dział pomocy społecznej Dział świadczeń rodzinnych Karta Dużej Rodziny Projekt 'Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy' Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Zespół interdyscyplinarny Stypendia szkolne Pliki do pobrania Aktualności Galeria Przydatne linki Kontakt

Biuletyn Informacji Publicznej - w nowym oknie

Dział świadczeń rodzinnych


Fundusz alimentacyjny

Z dniem 01 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 07 września 2007 roku (tj. Dz. U. z 2015 roku , poz. 859 ze zmianami)

Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy zamieszkują na terenie Gminy Kozy.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

  • obywatelom polskim,
  • cudzoziemcom:

- jeżeli wynika to z wiążących RP umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym albo przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, pobyt rezydenta długoterminowego,

- przebywającym na terytorium w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony zupełnej, jeżeli zamieszkują na terytorium RP przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna :

  • do ukończenia przez nią 18 roku życia,
  • albo 25 roku życia jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.


bezskuteczna egzekucja – egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami RP, w szczególności z powodu:

  • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
  • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. W/w świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł. Świadczenia te przyznawane są na okres świadczeniowy, który trwa od października danego roku do końca września roku następnego.

 

Świadczenia z funduszu nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

           lub w pieczy zastępczej,

  • zawarła związek małżeński.

Jednocześnie informujemy, że tutejszy Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Kozy i nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci.

 

UWAGA! W PRZYPADKU UZYSKANIA DOCHODU PO ROKU BAZOWYM NALEŻY TO ZGŁOSIĆ W OŚRODKU !


W tym celu do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został uzyskany (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składni na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne).

 

UWAGA! W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU Z ROKU BAZOWEGO DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DATĘ UTRATY DOCHODU ORAZ WYSOKOŚĆ UTRACONEGO DOCHODU !
(np. świadectwo pracy oraz PIT 11 wystawiony przez pracodawcę za rok bazowy)

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, przy ul. Szkolnej 1 i składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, a we wtorki i piątki w godzinach od 7.00 do 16.00.

 
Strona główna Aktualności Galeria Kontakt