Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
Strona główna Informacje ogólne Dział pomocy społecznej Dział świadczeń rodzinnych Karta Dużej Rodziny Projekt 'Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy' Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych
Zespół interdyscyplinarny Stypendia szkolne Pliki do pobrania Aktualności Galeria Przydatne linki Kontakt

Biuletyn Informacji Publicznej - w nowym oknie

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych


Zadania własne gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określają Programy, które są finansowane z opłat za zezwolenia na handel alkoholem.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który służy wykonywaniu postanowień ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1356 ).

 • stanowi część Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozy na lata 20016-2026,
 • koreluje z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016 – 2020,
 • opracowany jest na podstawie lokalnych diagnoz,
 • program jest kontynuacją wielu działań zainicjowanych w latach ubiegłych, których celem jest tworzenie wspólnego systemu zmierzającego do zmniejszenia problemów alkoholowych. Zadania realizowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmują:profilaktykę uniwersalną – ukierunkowaną na całe populacje, profilaktykę selektywną – ukierunkowaną na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka, profilaktykę wskazującą – ukierunkowaną na jednostki (grupy) wysokiego ryzyka oraz rehabilitację,
 • program do realizacji przyjmowany jest co roku uchwałą Rady Gminy Kozy.

Adresaci programu

Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy gminy Kozy, w szczególności:

 • młodzież szkolna,
 • osoby pijący nadmiernie, w tym uzależnieni od alkoholu,
 • rodziny osób z problemem alkoholowym.

Podstawa prawna

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, który służy wykonywaniu postanowień ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 875).

 • stanowi część Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozy na lata 2016-2020.
 • koreluje z Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016) (Dz. U. z 2011 r. Nr 78, poz.428 ),
 • został opracowany na podstawie lokalnych diagnoz i przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XII/91/15 Rady Gminy Kozy z dnia 17 grudnia 2015 na lata 2016 – 2017.

Adresaci programu

Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy gminy Kozy, w szczególności:

 • młodzież szkolna,
 • osoby uzależnione i osoby zagrożone uzależnieniem od narkotyków i dopalaczy,
 • rodziny osób z problemem narkotykowym.

Zakres realizowanych działań przy przeciwdziałaniu narkomanii

Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności poprzez:

 • działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,
 • leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
 • ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

Działania w ramach programów

Działania podejmowane w ramach Programów to:

 1. Prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego, w którym porad udziela psycholog, radca prawny
 2. Współpraca z instytucjami powołanymi do terapii uzależnień
 3. Prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży
 4. Prowadzenie edukacji publicznej
 5. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach

1. Prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego, w którym porad udziela

 • psycholog: GOPS ul. Szkolna 1 - każdy poniedziałek 15.00 – 19.00
 • radca prawny: GOPS ul. Szkolna 1 - każdy poniedziałek 15.30 – 18.30
 • terapeuta uzależnień: Gminny Punkt Konsultacyjny budynek LKS "Orzeł" Kozy ul. Przecznia 3 - każdy wtorek 16.00 - 19.00
 • działa grupa wsparcia: Gminny Punkt Konsultacyjny budynek LKS "Orzeł" Kozy ul. Przecznia 3
 • działają grupy AA: Gminny Punkt Konsultacyjny budynek LKS "Orzeł" Kozy ul. Przecznia 3 - każdy czwartek: 20.00

2. Współpraca z instytucjami powołanymi do terapii uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1

Tel. 33 8123 042

Terapia Uzależnionych i Współuzależnionych

Śląska Fundacja „Błękitny Krzyż” Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień

43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1

Tel. 33 822 7983

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

34-120 Andrychów, ul. Dąbrowskiego 19

Tel. 33 875 24 46, 33 875 24 47

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Parzymiechach

42- 164 Parzymiechy ul. Częstochowska 1

Tel. 34 318 91 54

WOLOIZOL Gorzyce

34-350 Gorzyce ul. Zamkowa 8

Tel. 32 45 11 172

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości

43-300 Bielsko-Biała, ul. Inwalidów 6,

Tel. 33 828 92 40

Poradnia Internetowa 

www.narkomania.org.pl

http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa

Broszury informacyjne

Broszura - Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień B-B.pdf

Broszura Ośrodek Readaptacyjny.pdf

Plakat - Ośrodek Readaptacyjny.pdf

3. Prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez

 • realizację programów profilaktycznych w szkołach z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy - dla uczniów i ich rodziców,
 • dofinansowanie przedsięwzięć profilaktycznych organizowanych w szkołach np. „Tydzień Promocji Zdrowia”, „Majówka”, szkolne rajdy, konkursy, turnieje,
 • organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
 • zapewnienie opieki nad dzieckiem poprzez współfinansowanie Ośrodka Wsparcia Dziennego

4. Prowadzenie edukacji publicznej poprzez

 • Włączanie się w ogólnopolskie kampanie profilaktyczne np. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”, „Wakacje bez alkoholu” itp.,
 • dystrybucję ulotek, plakatów, broszur dla dzieci, młodzieży i rodziców , środowiska lokalnego,
 • prowadzenie działań w zakresie trzeźwości kierowców we współpracy z kościołem,
 • kontrole placówek handlujących alkoholem

5. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach

 • Komisję powołuje Wójt Gminy. Komisja działa na podstawie Regulaminu,
 • podstawowym zadaniem komisji jest podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w ramach, których osoby nadużywające alkoholu kieruje się na badania psychologiczne i psychiatryczne przez biegłych sądowych, motywuje do podjęcia leczenia, kieruje do sądu celem zobowiązania do leczenia odwykowego,
 • prowadzi rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu w Punkcie Konsultacyjnym w Kozach, ul. Przecznia 3, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godz. 18.00 – 20.00,
 • W przypadku podejrzenia, że osoba nadużywająca alkoholu stosuje przemoc - wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”,
 • podejmuje działania wynikające z Rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”,
 • współpracuje z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym w Kozach,
 • komisja dokumentuje wszystkie odbyte rozmowy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin, prowadzi pełny rejestr osób wobec, których wszczęto postępowanie,
 • przyjmuje pisemne wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób mających problem z alkoholem. Wnioski nie mogą być anonimowe.

Pisemne wnioski o zobowiązania do leczenia

Pisemne wnioski o zobowiązania do leczenia odwykowego można skladać:

 • W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, tel. 33 8 175 827 - osobiście- u sekretarza komisji lub inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w godz. pracy GOPS.
 • Pocztą na adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy.

Wniosek winien zawierać: Imię i Nazwisko, adres osoby wobec której należy wszcząć postępowanie, opis problemu, podpis osoby składającej wniosek.
Strona główna Aktualności Galeria Kontakt