Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
Strona główna Informacje ogólne Dział pomocy społecznej Dział świadczeń rodzinnych Karta Dużej Rodziny Projekt 'Aktywizacja zawodowa i społeczna w Gminie Kozy' Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Zespół interdyscyplinarny Stypendia szkolne
Pliki do pobrania Aktualności Galeria Przydatne linki Kontakt

Biuletyn Informacji Publicznej - w nowym oknie

Stypendia szkolne


Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) są przyznawane na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1943 ze zm.) oraz regulaminu przyjętego Uchwałą nr XXI/171/16 Rady Gminy Kozy z dnia 10 listopada 2016r.


Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
- stypendium szkolne;
- zasiłek szkolny.

1. Stypendium szkolne
może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 514,00 zł.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
1. wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,
3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, pomoc materialna przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży
z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane do dnia 15 września danego roku szkolnego, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach przy ul. Szkolnej 1,
w godz. poniedziałek, środa, czwartek, piątek 07.00 – 10.00,
wtorek 07.00 – 10.00 oraz 15.00 – 17.00.

Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu
nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania

Refundacji kosztów na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie: oryginałów faktur, oryginałów rachunków imiennych, dowodów wpłaty i innych dokumentów potwierdzających zakup.
Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (zielona szkoła, wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) należy udokumentować zaświadczeniem wystawionym przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia oraz daty wyjścia/wyjazdu.

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

2. Zasiłek szkolny

może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.


Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.


Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

 

Wniosek o przyzanie stypendium szkolnego PDF (315KB)
Strona główna Aktualności Galeria Kontakt