Aktualności
GOPS Kozy
                                                          

                                             DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
                                                                      DOFINANSOWANIE 101 107,50 ZŁ


{Play}Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach, informuje o rozpoczęciu naboru 9 osób do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego

Cele Programu

Program ma na celu:

  1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,
  2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym,
  3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia,
  4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.),
  2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
  3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  4. załatwieniu spraw urzędowych,
  5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  6.  korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Kartę zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawne – edycja 2021” wraz z kopią orzeczenia  przyjmowane są do 26 maja 2021 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy, I piętro lub można je wrzucić do skrzynki znajdującej się na parterze budynku.


załącznik

karta zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021