Aktualności
GOPS Kozy

Dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych: architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków PFRON.           

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej
ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała             

 pokój 204, tel. 33 81 36 932,

 www.pcpr.starostwo.bielsko.pl

OSOBA UPRAWNIONA.

O dofinansowane mogą ubiegać się osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem albo orzeczenie  o niepełnosprawności.

 • na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują;
 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

RODZAJE BARIER.

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub
warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaj niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń.
Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.                    

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym, co 3 lata.

W przypadku dofinansowania likwidacji barier architektonicznych dofinasowanie jest możliwe  w każdym roku jednakże na inny zakres prac.

Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych wynosi maksymalnie do 95% kosztów przedsięwzięcia, zakupu urządzenia lub wykonania usługi,
nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia (wysokość dofinansowania ustalana jest indywidualnie na podstawie złożonej dokumentacji
i przeprowadzonej wizji w miejscu zamieszkania).

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

KROK PIERWSZY

Złożenie wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsko-Biała (pokój 204)  - należy dołączyć obowiązkowe załączniki, tj.:

 1. Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego odpowiednik;
 2. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub jego odpowiednik osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawca w przypadku takich osób;
 3. Aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności oraz trudności wnioskodawcy w poruszaniu się z uzasadnieniem potrzeby likwidacji barier architektonicznych/technicznych/w komunikowaniu się – oddzielny załącznik do wniosku;
 4. Tytuł prawny do mieszkania/lokalu/nieruchomości w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych/technicznych – wyciąg z księgi wieczystej, wydruk z systemu elektronicznego wraz ze zgodą właściciela nieruchomości w sytuacji gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości objętej likwidacją barier;
 5. Kosztorys przedwykonawczy wstępny: obejmujący całość wykonywanych prac (koszt materiałów i robocizny) – dotyczy barier architektonicznych/technicznych;
 6. Oferta cenowa wnioskowanego urządzenia lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się lub rachunek proforma powyższego (w przypadku zestawu komputerowego oferta winna zawierać licencjonowany program operacyjny);
 7. Opinia lub inny dokument ze szkoły (dzieci i młodzież ucząca się) o konieczności korzystania ze sprzętu (zestawy komputerowe) – dotyczy barier w komunikowaniu się.

W przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy dołączyć kserokopię odpowiednio pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego/kuratora.

KROK DRUGI

Wizja w miejscu zamieszkania.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej przeprowadzają wizję w pomieszczeniach w których planowana jest likwidacja barier. Wizja dotyczy tylko wnioskodawcy
na likwidacę barier architektonicznych i technicznych.

KROK TRZECI

Komisja. Zweryfikowane wnioski pod kątem formalnym i merytorycznym rozpatruje komisja powołana przez starostę, która przyznaje dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych
wg. określonych kryteriów przyjętych przez komisję w danym roku.             

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych  i zawarciem umowy o dofinansowanie.

KROK CZWARTY

Podpisanie umowy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i przyjętego dofinansowania przez wnioskodawcę zawierana jest umowa o dofinansowanie pomiędzy wnioskodawcą a dyrektorem PCPR Bielsko-Biała, który działa w imieniu starosty.
W umowie zawarte są wszystkie niezbędne dane potrzebne do zrealizowania dofinansowania (termin zakupu danego urządzenia, sprzętu, wykonania prac, rozliczenia dofinansowania, itp.)   

KROK PIĄTY

Rozliczenie umowy.

Zgodnie z podpisaną umową wnioskodawca rozlicza przyznane dofinansowanie składając w siedzibie PCPR niezbędne dokumenty potrzebne do rozliczenia dofinansowania,
tj. faktury, rachunki, kosztorys powykonawczy wykonywanych prac (dotyczy barier architektonicznych/technicznych).

Ostateczne rozliczenie dofinansowania w ramach likwidacji barier architektonicznych/technicznych poprzedzone jest końcowym odbiorem prac przez przedstawiciela PCPR Bielsko-Biała
wraz ze spisaniem protokołu  końcowego odbioru prac.  

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON.                                           

OSOBA UPRAWNIONA.

O dofinansowanie może się starać osoba, jeżeli:

 • posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem albo orzeczenie o niepełnosprawności;
 • przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty: 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym; 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej. Kwota przeciętnego wynagrodzenia jest dostępna na stronie stat.gov.pl i ulega zmianie co 3 miesiące.

W przypadku przekroczenia kwot przeciętnego miesięcznego dochodu kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

TURNUS REHABILITACYJNY.

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników,
między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.
Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni. Turnusy rehabilitacyjne organizowane są na terenie całego kraju.

KROK PIERWSZY

Dokumenty do złożenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej (pok.221):

 • Wypełniony przez osobą niepełnosprawną „Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym”.
 • Wypełniony przez lekarza pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna „Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny".
 • Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

Wzory formularzy dostępne na stronie internetowej PCPR.

KROK DRUGI

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane komisyjnie i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane
dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna
a opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie, nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

KROK TRZECI

Osoba niepełnosprawna, która otrzymała informację o przyznaniu dofinansowania wybiera organizatora/ośrodek i rezerwuje miejsce.

W terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego,
przekazuje Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie „Informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego", w którym będzie uczestniczyła.

Wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator tego turnusu muszą posiadać odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów,
obejmujący okres trwania turnusu wybranego przez osobę niepełnosprawną.

Wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator tego turnusu muszą posiadać uprawnienia do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu
lub we wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wyżej wymienionych warunków Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 7 dni informuje osobę niepełnosprawną
o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.

Informacja o w/w uprawnieniach znajdują się na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl

KROK CZWARTY

Osoba niepełnosprawna wysyła do organizatora/ośrodka dokumenty - „Oświadczenie organizatora turnusu" wraz z kserokopią dokumentu określającego wysokość dofinansowania
oraz inne dokumenty wymagane przez organizatora turnusu.

KROK PIĄTY

Organizator/ośrodek przesyła do PCPR wypełnione „Oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego" potwierdzające uczestnictwo osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie
i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przelewa kwotę dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznaną osobie niepełnosprawnej na rachunek bankowy organizatora turnusu.

KROK SZÓSTY

Różnicę między kwotą dofinansowania a kosztem turnusu osoba niepełnosprawna wpłaca albo na konto organizatora/ośrodka albo po przyjeździe na turnus w kasie ośrodka.

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON.

OSOBA UPRAWNIONA.

O dofinansowanie może się starać osoba posiadająca dokument stwierdzający niepełnosprawność lub niezdolność do pracy oraz spełniająca kryterium dochodowe,
które wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% w/w wynagrodzenia dla osoby zamieszkującej samotnie.
Kwota przeciętnego wynagrodzenia jest dostępna na stronie www.stat.gov.pl i ulega zmianie co 3 miesiące.

SPRZĘT REHABILITACYJNY.

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w warunkach domowych, wykorzystujących ćwiczenia fizyczne, mających za zadanie osiągnięcie
- przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej - możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania.

UWAGA!

Ze środków Funduszu nie może być dofinansowany sprzęt do rehabilitacji leczniczej, gdyż odbywa się ona na podstawie odrębnych przepisów.

CO ZALICZA SIĘ DO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO?

Sprzęt rehabilitacyjny, który może być dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, to na przykład:
- Rower rehabilitacyjny stacjonarny,  orbitrek/trenażer/crosstrainer,
- Bieżnia,  stepper, wioślarz/ergometr/ergocoach, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych,
- Piłka rehabilitacyjna, drabinka rehabilitacyjna,
- Ławeczka do ćwiczeń, kształtki: wałki, półwałki, kliny,
- Worek rehabilitacyjny (pufa rehabilitacyjna), tablica do ćwiczeń manualnych dłoni,
- Trenery dłoni (jeżyk-piłka rehabilitacyjna dłoni, siatka terapeutyczna itp.),
- Dysk sensoryczny, kamienie sensoryczne,
- Tor do nauki chodzenia z przeszkodami (poręcze do nauki chodzenia),


Katalog ten nie jest zamknięty - w indywidualnych przypadkach może zostać dofinansowany sprzęt spoza katalogu.

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

KROK PIERWSZY

Należy złożyć stosowny wniosek na dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON wraz z załącznikami w PCPR w Bielsku-Białej (pokój 204).

Wzory formularzy dostępne na stronie internetowej PCPR.

Obowiązkowe załączniki do wniosku:

 1. Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
 2. Oferta cenowa dotycząca zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub rachunek proforma zawierającego określenie ceny zakupu powyższego sprzętu.
 3. Zaświadczenie lekarskie o konieczności zaopatrzenia w dany sprzęt rehabilitacyjny
  i rehabilitacji w warunkach domowych.

UWAGA!

Zakup wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu dofinansowania (przyznanego komisyjnie) i po podpisaniu stosownej umowy.

KROK DRUGI

 Po komisyjnym rozpatrzeniu wniosku, PCPR pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku, a w przypadku otrzymania dofinansowania
– o wysokości otrzymanego dofinansowania. Następnie wnioskodawca podpisuje umowę dotyczącą zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

KROK TRZECI

 Po podpisaniu  umowy Wnioskodawca zakupuje sprzęt rehabilitacyjny, na który otrzymał dofinansowanie.

KROK CZWARTY

Wnioskodawca składa - w terminie określonej w umowie - oryginalną fakturę zakupu danego sprzętu w PCPR (przekazanie środków następuje  w terminie do dwóch tygodni od doniesienia faktury).

Kwota przyznawanego dofinansowania nie może przekraczać 80% wartości sprzętu.

Jednakże uzależniona jest ona od:

 • ilości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych dla powiatu i zatwierdzonych przez Radę Powiatu do wykorzystania na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na dany rok kalendarzowy,
 • liczby osób korzystających z dofinansowania,
 • indywidualnej sytuacji wnioskodawcy.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!

Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla powiatu na dany rok kalendarzowy i zatwierdzonych do wykorzystania na powyższy cel.

Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych  i środków pomocniczych z NFZ i PFRON.

OSOBA UPRAWNIONA.

O dofinansowanie może się starać osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem albo orzeczenie  o niepełnosprawności oraz spełniająca kryterium dochodowe, które wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej dla osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65% w/w wynagrodzenia dla osoby zamieszkującej samotnie. Kwota przeciętnego wynagrodzenia jest dostępna na stronie www.stat.gov.pl i ulega zmianie co 3 miesiące.

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE/ŚRODKI POMOCNICZE.

Do przedmiotów ortopedycznych/środków pomocniczych należą: aparaty słuchowe, systemy wspomagające słyszenie, wózki inwalidzkie, pionizatory, protezy kończyn, protezy oka, protezy piersi, ortezy, poduszki i materace przeciwodleżynowe, aparaty do bezdechu sennego, peruki, soczewki, lupy, lunety, szkła do okularów, pasy przepuklinowe, cewniki urologiczne, worki do zbiórki moczu, pieluchomajtki, wkłady anatomiczne i inne zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia.

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

KROK PIERWSZY

Udaj się do lekarza po zlecenie NFZ na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (elektroniczny kod dostępu).

Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji mają dodatkowe uprawnienia związane z refundacją z NFZ,
tj. brak limitu czasowego na otrzymanie kolejnego zlecenia do potrzebnego przedmiotu ortopedycznego oraz zwiększenie ilości poza limit na środek pomocniczy
(szczegółowych informacji w tym zakresie udziela NFZ).

KROK DRUGI

 Zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, oraz cykliczne takie jak pieluchomajtki, cewniki urologiczne, sprzęt stomijny, pieluchy anatomiczne, worki do zbiórki moczu, zestawy infuzyjne (wkłucia) do pomp insulinowych wydawane są przez NFZ choremu w formie zlecenia elektronicznego. Osoba niepełnosprawna otrzymuje od lekarza kod dostępu realizacji zlecenia.

KROK TRZECI

Kiedy mamy już potwierdzone prawo do refundacji na zleceniu, to zgłaszamy  się do wybranej placówki, która ma podpisaną umowę z NFZ w zakresie realizacji zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych.
Może to być np. sklep medyczny, apteka, zakład optyczny czy punkt protetyki słuchu. Wykaz świadczeniodawców (w województwie śląskim, w tym na terenie Bielska-Białej
i powiatu bielskiego) realizujących zlecenia NFZ na poszczególne przedmioty ortopedyczne znajduje się na stronie: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Dla pacjenta”
(a następnie należy kliknąć „Zaopatrzenie ortopedyczne” i wyszukać interesującego nas wyrobu medycznego).

KROK CZWARTY

Należy złożyć w PCPR (pok. 204) wniosek o dofinansowanie lub refundację przedmiotów ortopedycznych/środków pomocniczych ze środków PFRON.  Wzory formularzy dostępne na stronie internetowej PCPR.

Obowiązkowe załączniki do wniosku:

 1. Kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
 2. Oryginalna faktura/rachunek za zakupione przedmioty ortopedyczne/środki pomocnicze wystawiona na osobę niepełnosprawną lub rodzica/przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego Wnioskodawcy, lub: faktura/rachunek z odroczonym terminem płatności, nie krótszym niż 14 dni od daty wystawienia, lub: faktury proforma na zalecone przedmioty ortopedyczne/środki pomocnicze wystawiona na osobę niepełnosprawną.

Dofinansowanie do zakupu przedmiotów, o których mowa, jest przekazywane na konto wskazane we wniosku. Może to być zarówno konto wnioskodawcy (w przypadku zapłacenia przez niego za dany przedmiot gotówką), jak i konto sklepu (wówczas świadczeniodawca realizujący zlecenie NFZ wskazuje na fakturze PCPR w Bielsku-Białej jako częściowego płatnika zakupionego przedmiotu/środka pomocniczego w kwocie otrzymanego przez klienta dofinansowania ze środków PFRON).

 1. Kopia zrealizowanego zlecenia NFZ na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.
 2. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego, do wniosku należy dołączyć kserokopię odpowiednio pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego, kuratora /oryginał do wglądu/.
 • Dofinansowaniem ze środków PFRON mogą zostać objęte wyłącznie przedmioty i środki zakupione po dacie uzyskania orzeczenia dokumentującego niepełnosprawność.
 • Realizowane są faktury bieżące z danego roku, bez możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie faktur z lat poprzednich.
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania!
 • Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków finansowych PFRON przekazanych dla powiatu na dany rok kalendarzowy i zatwierdzonych przez Radę Powiatu do wykorzystania na powyższy cel.
 • Kwota dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON wynosi:

- dla osób dorosłych – do 80% limitu NFZ,

- dla dzieci do 18 roku życia – do 100% limitu NFZ,

- do 100% limitu NFZ osoby uczące się jeżeli przedstawią zaświadczenie o nauce do 24 roku życia (dotyczy aparatów słuchowych i systemów FM),

- aparaty słuchowe limit kwotowy do 500 zł na każdy aparat słuchowy (osoby dorosłe powyżej 18 roku ż