Aktualności
GOPS Kozy

{Play}Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Ważne! Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Gospodarstwo domowe a dodatek węglowy
Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa powyżej, rozumie się:
1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba,
dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się,
że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ile wynosi dodatek węglowy?
Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych i jest świadczeniem jednorazowym.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o dodatek węglowy?
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Jaki jest termin wypłaty dodatku węglowego?
Dodatek węglowy zostanie wypłacony w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Gdzie składa się wniosek o dodatek węglowy?
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek -
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1,  na parterze budynku do skrzynki, wysłać za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem ePUAP.
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek
ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Jak dowiem się o przyznaniu mi dodatku węglowego?
Zostanie przesyłana wnioskodawcy informacja o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Gdzie znajdę druk wniosku o dodatek węglowy?
Druki wniosku o dodatek węglowy zostały wyłożone na parterze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach ul. Szkolna 1. Strona internetowa www.gops.kozy.pl

Poniżej wzór wniosku o dodatek węglowy.

Wniosek dodatek węglowy. pdf
Wniosek dodatek węglowy. (pobierz druk do edycji)