Aktualności
GOPS Kozy

{Play}Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  3. kocioł olejowy

Ważne –

Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG
używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem.
Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Warunkiem koniecznym otrzymania dodatku dla gospodarstw domowych jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przed dniem 11.08.2022 roku.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.
Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystywania wyłącznie jednego źródła ciepła.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje
dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych zostanie złożony dla
więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten będzie przyznany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.
Pozostałe wnioski pozostaną bez rozpoznania.

Gdzie składa się wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek w następujący sposób:

  1. Osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1,  na parterze budynku do skrzynki,
  2. wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
  3. lub za pośrednictwem ePUAP - /gopskozy/SkrytkaESP

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Prosimy o wpisanie w druk wniosku numeru telefonu do kontaktu oraz adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej
będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej istnieje możliwość bezpośredniego
odebrania z organu informacji o przyznaniu dodatku. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Druki wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych zostały wyłożone na parterze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach ul. Szkolna 1 lub w biurze 10.
Istnieje również możliwość pobrania wniosku ze strony internetowej www.gops.kozy.pl.

Pliki do pobrania:

Wniosek inne źródła ciepła - pdf
Wniosek inne źródła ciepła - plik doc (edytowalny)