Aktualności
GOPS Kozy

{Play}Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje gospodarstwom domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  3. kocioł olejowy

wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Ile wynosi dodatek dla gospodarstw domowych?

  • 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrze wacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 2 000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Gdzie składa się wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych?

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, na parterze budynku do skrzynki lub w biurze nr 10 (I piętro), wysłać za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem ePUAP. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Pliki do pobrania:
Wniosek inne źródła ciepła.pdf