Aktualności
GOPS Kozy

{Play}Kto może otrzymać dodatek elektryczny?
Na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przysługuje on odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny a CEEB

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Co niezwykle istotne, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, dla wszystkich przysługuje jeden dodatek elektryczny.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych (inne źródła ogrzewania).

Ile wynosi dodatek elektryczny?

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana na dwa progi uzależnione od rocznego zużycia energii elektrycznej w tym samym miejscu zamieszkania uprawnionego gospodarstwa domowego w 2021 r:

  • 1000 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej na poziomie do 5000 kWh;
  • 1500 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej na poziomie wyższym niż 5000 kWh.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Jaki jest termin wypłaty dodatku elektrycznego?

Dodatek elektryczny zostanie wypłacony w terminie do 31 marca 2023 r.

Gdzie składa się wniosek o dodatek elektryczny?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek – na piśmie - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, ul. Szkolna 1, na parterze budynku do skrzynki lub w biurze nr 10 (I piętro),  - lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego

Zostanie przesyłana wnioskodawcy informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, informuje go o możliwości osobistego odebrania informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego.

Druk wniosku o dodatek elektryczny

Druki wniosku o dodatek elektryczny zostały wyłożone na parterze i I piętrze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach ul. Szkolna 1. Strona internetowa www.gops.kozy.pl

Poniżej wzór wniosku o dodatek elektryczny.

wniosek na dodatek elektryczny