Aktualności
GOPS Kozy
{Play}Dodatek osłonowy ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii. 

Dla kogo dodatek osłonowy? Wszystko zależy od dochodów. 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. 
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.
 
Terminy składania wniosków.

Wnioski należy składać w terminie do 30 kwietnia 2024 roku. Wypłata zostanie realizowana jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

Wysokość dodatku.
Wysokość tegorocznego dodatku osłonowego wynosi 50 proc. zwaloryzowanej wartości dodatku za rok 2022. W związku z tym, że wskaźnik waloryzacji wynosi 14,4 proc., aktualne stawki dodatku są następujące:
•    228,80 złotych dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
•    343,20 złotych dla gospodarstwa 2-3 osobowego
•    486,20 złotych dla gospodarstwa domowego 4-5 osobowego
•    657,80 złotych dla gospodarstwa domowego składającego się z więcej niż 6 osób

Gospodarstwom opalającym domy węglem (w tym mieszkańcom bloków z kotłownią na węgiel) przysługuje podwyższony dodatek osłonowy wynoszący odpowiednio: 286 zł, 429 zł, 607,75 zł i 822,25 zł.

Ważne!!!

Informacja o przyznaniu świadczenia.
Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji. 
Wypełnione wnioski można składać w biurze nr 10  (I piętro)

Wniosek do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego plik pdf