Aktualności
GOPS Kozy

{Play}Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach zatrudni asystenta rodziny

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada
•    wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
•    wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
•    wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
•    opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
•    opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
•    udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
•    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
•    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
•    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
•    wspieranie aktywności społecznej rodzin;
•    motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
•    udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
•    motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
•    udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
•    podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
•    prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
•    realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
•    prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
•    dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku
•    monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
•    sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
•    współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
•    współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą diagnostyczno-pomocową działającą w ramach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Dodatkowe informacje:
1)    Praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy – zlecenie;
2)    ze względu na rozległy obszar Gminy Kozy wymagane jest posiadanie własnego samochodu.

Szczegółowych informacji udziela:

Kierownik GOPS Kozy: tel. 33 8175827 w. 9
Koordynator Działu Pomocy Społecznej tel.: 33 8175827 w. 6