Deklaracja Dostępności
GOPS Kozy
{Play}
Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach


Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Kozach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gops.kozy.pl

Daty publikacji i aktualizacji
Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 2018-12-18.
Ostatnią aktualizację wykonano dnia 2020-10-27.

Status pod względem zgodności
Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•    filmy i transmisje nie posiadają napisów lub tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących
•    nie wszystkie zdjęcia posiadają tekst alternatywny opisujący zawartość danego zdjęcia
•    część plików nie jest dostępna cyfrowo.
Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 27.10.2020 r.
Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądanie zapewnienia dostępności można składać pod adresem e-mailowym Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem (33) 8175827. Osoby do kontaktu Renata Nycz, Danuta Ficek.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej
Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).
Do sprawdzenia użyto programu WEB accessibility by Level Access.

Pomoc w nawigacji
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:
•    Ponowne załadowanie zawartości strony
Ctrl + F5
Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:
•    Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia
Tab
•    Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia
Shift + Tab
•    Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK
Enter
•    Przeiwjanie widocznej części strony

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
•    zmiana wielkości czcionki
•    zmiana kontrastu
•    syntezator mowy

Ułatwienia dla osób niewidomych
Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytuły opisujące dany odnośnik bardziej szczegółowo.
Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:
•    treści
•    menu ułatwień dostępu
•    menu głównego

Dostępność na urządzeniach mobilnych
Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.


Dostępność architektoniczna siedziby
Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kozach


Budynek Ośrodka Kozy ul. Szkolna 1
Do budynku prowadzi jedno wejście, do którego prowadzą schody oraz podjazd, likwidujący bariery architektoniczne.
Nad wejściem nie ma głośników - systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i słabowidzących. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Budynek jest piętrowy, brak windy.
Biura Ośrodka mieszczą się na pierwszym piętrze. Na parterze znajduje się dzwonek dla osób z problemami w poruszaniu się, do kontaktu z pracownikami jednostki.
Ośrodek posiada schodołaz, wyposażony w wózek inwalidzki, umożliwiający wjazd na piętro budynku osobom z problemami w poruszaniu się.

Przed budynkiem wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych. Brak druku powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Rzecznik Praw Obywatelskich
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOZACH
43-340 Kozy
ul. Szkolna 1
województwo śląskie
centrala telefoniczna (33) 817 58 27
fax (33) 817 58 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego