Harmonogram wypłat
GOPS Kozy
{Play}GMINA KOZY realizuje projekt pn. „Ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w GZOSiP/GOPS Kozy”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej, nr projektu: WND-RPSL.08.03.02-24-0011/23-003.

Celem głównym projektu jest zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, co pozwoli na ułatwienie pozostania 28 pracowników ( kobiet ), w tym 9 osób w wieku 50+, wykonujących pracę administracyjno-biurową oraz fizyczną w zatrudnieniu. Cel będzie realizowany poprzez działania prewencyjne - modernizację i poprawę ergonomiczności stanowisk pracy, na których stwierdzono występowanie czynników ryzyka zdrowotnego - oraz działania świadomościowe - edukacyjno - szkoleniowe z zakresu zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Grupą docelową są osoby w wieku aktywności zawodowej, zatrudnione na co najmniej 0,5 etatu w Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach oraz Gminnym Ośrodku Społecznym w Kozach.

 

Okres realizacji: 01.09.2023r. - 30.11.2023r.

Wartość projektu ogółem: 119.686,60 PLN, w tym dofinansowanie z UE 101.733,61 PLN oraz wkład własny 17.952,99 PLN.