Nieodpłatna pomoc prawna
GOPS Kozy
Od 1 stycznia 2016 roku jest realizowane zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, które jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Bielski. Zadanie to jest związane z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji, której celem jest stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.
W naszym powiecie jest 7 punktów, w których nieodpłatnie będzie świadczona pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie przez adwokatów, radców prawnych a także przez organizacje pozarządowe (doradców podatkowych, absolwentów prawa legitymujących się odpowiednim doświadczeniem).
Z racji tego, iż w skład Powiatu Bielskiego wchodzi 10 gmin, Starosta postanowił zlokalizować siedziby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w każdej gminie, tak aby uprawniony do pomocy mieszkaniec mógł skorzystać z możliwości otrzymania porady jak najbliżej miejsca swojego zamieszkania.. Dzięki współpracy z gminami z terenu Powiatu Bielskiego zostały przygotowane odpowiednio dostosowane pomieszczenia dla możliwości komfortowego załatwienia sprawy.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
Czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze danego powiatu.

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można żądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej ODBYWA SIĘ WEDŁUG KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ, PO TELEFONICZNYM UMÓWIENIU TERMINU WIZYTY POD NUMEREM (33) 813-69-22

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zgłaszać chęć skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres Starostwo Powiatowe ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała z opisem „Nieodpłatna Pomoc Prawna”

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
- Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „ osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub;
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub;
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub;
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sadowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosowej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowania się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Osoby wyżej wymienione zobowiązane są również do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej - oryginał lub kopia oświadczenia powinny trafić przed udzieleniem porady drogą elektroniczną lub telefoniczną wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających, za pośrednictwem:
- faksu (33) 812-68-09, lub
- w wersji elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub
- listownie na adres Starostwo Powiatowe ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała z opisem „Nieodpłatna Pomoc Prawna”, lub
- za pośrednictwem członków rodziny albo innych osób upoważnionych przez osobę uprawnioną. do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej pok.117 (I piętro).

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczna oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.
Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się poprzez wypełnienie karty pomocy, która zawiera opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. W przypadku gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie opinii, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną opinię w urnie.

* Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć na stronie https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

** Więcej informacji na temat nieodpłatnej  na terenie Bielska - Białej można znaleźć na stronie Powiat Bielski - nieodpłatna pomoc prawna