Pliki do pobrania
GOPS Kozy

Pomoc społeczna:
WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY - plik pdf
OŚWIADCZENIA 2 - plik pdf
OŚWIADCZENIE 1 - plik pdf
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE - plik pdf
ZAŚWIADCZENIE O DOCHODZIE - plik pdf
OŚWIADCZENIE O DOCHODZIE - plik pdf
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ - plik pdf

Świadczenia Rodzinne:
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO - plik pdf
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - plik pdf
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO - plik pdf
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO - plik pdf
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO - plik pdf
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO - plik pdf
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD STYCZNIA 2024R. - plik pdf
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH OD STYCZNIA 2024R - plik pdf
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY - plik pdf
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O TERMINIE I OKRESIE, NA JAKI ZOSTAŁ UDZIELONY URLOP WYCHOWAWCZY - plik pdf
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH - plik pdf
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA - plik pdf
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ - plik pdf
OŚWIADCZENIE ZŁOŻONE NA WNIOSEK STRONY - plik pdf
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE USTALENIA PAŃSTWA WŁAŚCIWEGO DO WYPŁATY ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - plik pdf
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - plik pdf
ZAŚWIADCZENIE NETTO - plik pdf
ZAŚWIADCZENIE CZYSTE POWIETRZE- plik pdf
WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT ZA DOSTARCZONE PALIWA GAZOWE 2023 R. - plik pdf
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WNIOSKU GAZ - plik pdf
ZAŁĄCZNIK NR 1A DO WNIOSKU GAZ - plik pdf
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO WNIOSKU GAZ - plik pdf
WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO - plik pdf

Fundusz alimentacyjny:
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO - plik pdf
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ŚWIADCZENIOWY - plik pdf
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O MIEJSCU ZAMIESZKANIA - plik pdf
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI JEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO ALBO GOSPODARSTWA CZŁONKA RODZINY - plik pdf
ZAŚWIADCZENIE/OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU OSOBY UPRAWNIONEJ DO SZKOŁY LUB SZKOŁY WYŻSZEJ - plik pdf


Stypendia szkolne:

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO - plik pdf
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - plik pdf

Karta Dużej Rodziny:
WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU - plik pdf
OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ - ZDKR-01 - plik pdf
OŚWIADCZENIE O POZOSTAWANIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM DOMU RODZINNYM - ZKDR-02 - plik pdf
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ - plik pdf
INFORMACJA O OSOBACH MOGĄCYCH WYŚWIETLAĆ KARTĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ - plik pdf
OBJAŚNIENIA DO WNIOSKU - plik pdf
INSTRUKCJA - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY WNIOSEK O MKDR - plik pdf
INSTRUKCJA - JAK WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNY WNIOSEK O ZKDR-04 - plik pdf