Karta Dużej Rodziny
GOPS Kozy

GGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, że od 16 czerwca 2014r. można składać wnioski na ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny, która upowaznia do ulg w korzystaniu z usług świadczonych przez między innymi: muzea, galerie, placówki sportowe, parki narodowe, których wykaz został opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - Karta dużej rodziny: www.rodzina.gov.pl

Zgodnie z art. 10 ust. 4 Ustawy o Karcie Dużej Rodziny składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:
 1. w przypadku rodzica – oświadczenia, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. uchylony;
 3. uchylony;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 5. uchylony;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
W załączniku szczegółowe informacje i druki (wniosek wraz z załącznikami)
 

ELEKTRONICZNA/MOBILNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach informuje, iż od 1 stycznia 2018 r. oprócz karty w tradycyjnej formie (plastikowej) członkowie rodzin wielodzietnych mogą otrzymywać karty w formie aplikacji na urządzenie mobilne np. telefon komórkowy czy tablet.
Osoby, które uzyskały kartę w wersji tradycyjnej przed 31.12.2017 r. mogą bezpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej, jeżeli złożą wniosek do 31.12.2019 r.
Osoby wnioskujące po raz pierwszy o obie formy karty (tradycyjną i mobilną) od 2018 roku uzyskają ją również nieodpłatnie. Jeżeli natomiast złożą wniosek o jedną formę karty, która jest bezpłatna a w późniejszym terminie będą wnioskować o drugą formę będzie wiązało się to z poniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę.

Jak uzyskać mobilną Kartę Dużej Rodziny?
 • Należy złożyć wniosek on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach ul. Szkolna 1 w pokoju nr 5 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 10:00 oraz czwartek w godz. 15:00- 17:00
 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który został wskazany przez wnioskodawcę zostanie przesłany numer karty. Na podany numer telefonu zostanie przesłany SMS z jednorazowym hasłem do zalogowania się w aplikacji.
 • Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej z Google Play lub Apple Store na swój telefon.
 • Aplikacja poprowadzi wnioskodawcę automatycznie do uruchomienia mKDR na swoim telefonie.
Jeżeli jesteś posiadaczem tradycyjnej Karty Dużej Rodziny i chcesz wnioskować o elektroniczną kartę należy wypełnić wniosek oraz załącznik ZKDR-04 – podaj w nim numer telefonu komórkowego i adres e-mail członka rodziny, dla którego chcesz wyrobić elektroniczną formę karty, a także wskaż, kto będzie mógł wyświetlać kartę tej osoby (czy tylko ta osoba, czy również rodzic lub małżonek rodzica).
Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny np. dziecko, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny np. rodzica.
Wzór wniosku wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej GOPS Kozy oraz https://rodzina.gov.pl/
Można pobrać również druki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach ul. Szkolna 1 w pokoju nr 5 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 10:00 oraz czwartek w godz. 15:00- 17:00
W przypadku pytań i wątpliwości przed złożeniem wniosku o Kartę Dużej Rodziny drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia prosimy skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kozach pod nr telefonu 33 8175827 w. 2 w w/w godzinach.
Podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. Akt zmieniany: ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832, ze zm.).