Gminny Zespół Interdyscyplinarny
GOPS Kozy

ZZespół Interdyscyplinarny został utworzony na podstawie art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2023 r. poz.535), w związku z Uchwałą Nr IV/14/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie określania trybu i sposobu powołania i odwołania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Zarządzenia Nr 45/2011 Wójta Gminy Kozy z dnia 25 maja 2011r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Kozach.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kozach,
 • Komisariatu Policji w Kobiernicach,
 • oświaty: Przedszkola w Kozach, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozach, Liceum Ogólnokształcącego w Kozach,ochrony zdrowia: NZOZ „MED.-KOZ” w Kozach, NZOZ „Lekarz Twojej Rodziny”,oraz Kuratorzy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.
Warunkiem przystąpienia podmiotu do Zespołu jest podpisanie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Kozy a danym podmiotem w sprawie udziału w pracach Zespołu.
Zespół może tworzyć grupy diagnostyczno - pomocowe w celu rozwiązywania problemów z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach.
Każdy członek Zespołu i grup dignostyczno - pomocowych składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkowstwa w Zespole oraz w grupach diagnostyczno - pomocowych.
Członkowie Zespołu oraz grup diagnostyczno - pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Cele działań zespołu:

 • usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przemocy domowej,
 • zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Kozy na lata 2021-2024,
 • skuteczna pomoc krzywdzonym członkom rodzin, a w szczególności dzieciom.

Zadania zespołu:

 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
 • diagnozowanie problemu przemocy domowej na terenie Gminy Kozy,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc,
 • kompleksowe zajmowanie się rodzinami, w których dochodzi do przemocy,
 • pracowanie adekwatnych strategii postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy domowej,
 • monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności organizowanie współpracy służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy,
 • kierowanie wyników ustaleń Zespołu za pośrednictwem Przewodniczącego Zespołu do instytucji i organów uprawnionych ustawowo do podejmowania działań postulowanych przez Zespół,
 • podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w ramach procedury „Niebieska Karta”.

PROCEDURA INTERWENCJI SŁUŻB W SPRAWACH PRZEMOCY W RODZINIE - „NIEBIESKA KARTA”
Jeśli zachodzi podejrzenie, że osoba jest dotknięta przemocą - przedstawiciel jednej z pięciu służb: oświaty, służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” - przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A”.
Formularz „Niebieska Karta - B”, który zawiera pouczenie dla osób dotkniętych przemocą domową, przekazuje się osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą.

Uruchomienie procedury może nastąpić w różnych okolicznościach np.

 • podczas interwencji policji w rodzinie,
 • podczas badania lekarskiego osoby dotkniętej przemocą domową,
 • w trakcie kontaktu przedstawiciela danej służby ( np. szkoły, służby zdrowia, pomocy społecznej itp.) upoważnionej do wszczęcia procedury, z osobą, która doznała przemocy. Nawet jeśli nie ma dowodów wprost świadczących o występowaniu przemocy – ale są podejrzenia, że osoba może jej doznawać – należy wszcząć procedurę, a zespół interdyscyplinarny rozstrzygnie o zasadności prowadzenia dalszych działań,
 • na prośbę osoby doznającej przemocy domowej,
 • jeśli świadek przemocy w rodzinie zgłasza jednej z instytucji sytuację przemocy. Wówczas z osobą doznająca przemocy kontaktuje się dzielnicowy lub przedstawiciel pomocy społecznej, który podczas rozmowy może uruchomić procedurę „Niebieskie Karty” wypełniając formularz „A”.
W ciągu 7 dni formularz „Niebieska Karta-A” przesyła się do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który w ciągu trzech dni od daty jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Po uruchomieniu procedury interwencyjnej, która ma na celu zatrzymanie przemocy domowej „Niebieska Karta”

Grupa diagnostyczno - pomocowa:
 • zaprasza na swoje posiedzenie osobę wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą, aby zdiagnozować jej sytuację socjalno-bytową, poznać jej potrzeby, opracować wspólnie z nią, indywidualny plan pomocy, który pozwoli zatrzymać przemoc,
 • podejmuje działania wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową ,mające na celu zatrzymanie przemocy,
 • poszczególne służby, wchodzące w skład grupy roboczej podejmują działania mające na celu zapobieganie zagrożeniom występującym w rodzinie np. dzielnicowy składa systematyczne wizyty w rodzinie, pedagog szkolny diagnozuje sytuację dzieci, które są w rodzinie, pracownik socjalny prowadzi rozmowy mające na celu szeroko rozumianą pomoc,
 • monitoruje sytuację rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
 • dokumentuje działania podejmowane wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efekty tych działań,
 • informuje Przewodniczącego Zespołu o efektach działań grup diagnostyczno - pomocowych w przypadku ustania przemocy domowej,braku zasadności podejmowania dalszych działań,zrealizowania indywidualnego planu pomocy,
Procedura „Niebieska Karta” kończy się:
 • w przypadku ustania przemocy domowej,
 • braku zasadności podejmowania dalszych działań,
 • zrealizowania indywidualnego planu pomocy,
Przemoc domowa charakteryzuje się tym, że :
 • jest intencjonalna czyli jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary,
 • siły są nierównomierne- w relacji jedna osoba ma przewagę nad drugą, ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy,
 • naruszone są dobra osobiste- sprawca wykorzystuje przewagę siły, narusza podstawowe dobra ofiary np. prawo nietykalności fizycznej, godności, szacunku,
 • powoduje cierpienie i ból – sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody, doświadczanie bólu i cierpienia sprawia że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony,
 • dziecko krzywdzone – to takie, które cierpi z powodu niewłaściwego zachowania innych osób- głównie rodziców, opiekunów- w stosunku do niego a przy tym doznaje poczucia niesprawiedliwości i bezsilności.

Rodzaje przemocy:

Przemoc fizyczna
Przemoc fizyczna - jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia. Popychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

Przemoc psychiczna
Przemoc psychiczna to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu. Wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.

Przemoc seksualna
Przemoc seksualna to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności. Wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.

Przemoc ekonomiczna
Przemoc ekonomiczna to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. Odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny itp.

Zaniedbanie
Zaniedbanie to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROBLEMATYKĄ PRZEMOCY W RODZINIE
Komisariat Policji w Kobiernicach
43-356 Kobiernice, ul. Żywiecka 6,
Tel. 47 857 07 10, TEL. ALARMOWY – 997,112

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
43-340 Kozy ul. Szkolna 1,
Tel. 33/8 175 827, 8 123 460

Psycholog:
mgr Anna Tomiczek godz. przyjęć poniedziałek 15.00 - 18.00 -   poza pierwszymi poniedziałkami miesiąca

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach
43-340 Kozy, ul. Szkolna 1,
Tel. 33 8 175 827, 33 8 123 460

Wnioski pisemne o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób mających problem z alkoholem przyjmowane są:
 • przez sekretarza komisji w godz. pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach (tel. 33/ 8 175 827),
 • przez inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych tel. j.w
 • lub pocztą na adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy
Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
43-300 Bielsko – Biała ul. Piękna 2,
Tel. 33/8 146 221, 33/8 149 288

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
43-340 Bielsko-Biała ul. Piastowska 40,
Tel. 33 8 136 936

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
Tel. 33 8 22 79 83, 33 812 30 42

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku - Białej
ul. Wyspiańskiego 33

czynne:
poniedziałek 10.00 - 17.00
wtorek 09.00 - 16.00
środa 13.00 - 20.00
czwartek - piątek 09.00 - 16.00
sobota 08.00 - 13.00
Tel. 667 252 257
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żywcu
ul. Rynek 12

czynne:
poniedziałek 08.00 - 13.00
czwartek 14.00 - 19.00
Tel. 667 254 715
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Cieszynie
ul. Wałowa 4

czynne:
poniedziałek 15.00 - 20.00
czwartek 08.00 - 13.00
Tel. 667 254 710
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terapia Uzależnionych i Współuzależnionych

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
43-300 Bielsko-Biała, ul. Inwalidów 6,
Tel. 33/822 82 40
Poradnia Zdrowia Psychicznego
43-309 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102,
Tel. 513 497 347 , 33/ 814 91 96 w. 135
Poradnia Zdrowia Psychicznego
43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1,
Tel. 33/ 811 64 11
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnek
ul. Sobieskiego 83, Tel. 33  828 40 74
Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała - Północ
43-300 Bielsko – Biała, ul. Listopadowa 31,
Tel. 33/ 475 82 00
Sąd Okręgowy
43-300 Bielsko – Biała, ul. Cieszyńska 10,
Tel. 33/ 4 990 499
Sąd Rejonowy
43-300 Bielsko – Biała, ul. Mickiewicza 22,
Tel. 33/ 4 997 800
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
43-382 Bielsko-Biała, ul. Kaszyska 35,
Tel. 33/ 8 183 835

Punkt konsultacyjny "Nadzieja"
43-300 Bielsko - Biała, ul. Zapora 100
Tel. 725 030 122

Mitingi AA w najbliższej okolicy

WAŻNE BEZPŁATNE TELEFONY:

NIEBIESKA LINIA
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
czynny od poniedziałku do soboty 800 – 2200, w niedziele i święta 800 – 1600
Tel. 800 120 002
POMARAŃCZOWA LINIA
Porady i konsultacje w sprawach dzieci sięgających po alkohol.
Tel. 801 140 068
NAJWAŻNIEJSZE OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY, POD KTÓRE MOGĄ DZWONIĆ DZIECI.
NIEBEZPIECZNE SYTUACJE - czynny całodobowo
NUMER - 112
DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA –
czynny od poniedziałku do piątku od 8.15 do 20.00
NUMER - 800 121 212
TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Fundacja Dzieci Niczyje.
Czynny codziennie od 12.00 – 20.00.
NUMER - 116 111
Strona internetowa: www.116111.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
43-340 Kozy
ul. Szkolna 1
tel.: 33 817 58 27
tel.: 33 812 34 60

Jak do nas dojechać