Gminny Zespół Interdyscyplinarny
GOPS Kozy

ZZespół Interdyscyplinarny został utworzony na podstawie art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.424), w związku z Uchwałą LVIII/399/23 Rady Gminy Kozy z dnia 19 września 2023 r. w sprawie określania trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kozy 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Kozach,
 • Komisariatu Policji w Kobiernicach,
 • oświaty: Przedszkola w Kozach, Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kozach, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kozach, Liceum Ogólnokształcącego w Kozach,ochrony zdrowia: NZOZ „MED.-KOZ” w Kozach, NZOZ „Lekarz Twojej Rodziny”, Kuratorzy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Prokuratury Rejonowej Bielsko - Biała Północ

Warunkiem przystąpienia podmiotu do Zespołu jest podpisanie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Kozy a danym podmiotem w sprawie udziału w pracach Zespołu.
Zespół może tworzyć grupy diagnostyczno - pomocowe w celu rozwiązywania problemów z wystąpieniem przemocy domowej w indywidualnych przypadkach.
Każdy członek Zespołu i grup dignostyczno - pomocowych składa pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zadań. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkowstwa w Zespole oraz w grupach diagnostyczno - pomocowych.
Członkowie Zespołu oraz grup diagnostyczno - pomocowych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Cele działań zespołu:

 • usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przemocy domowej,
 • zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Kozy na lata 2021-2024,
 • skuteczna pomoc krzywdzonym członkom rodzin, a w szczególności dzieciom.

Zadania zespołu:

1. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej.
2. Do zadań zespołu interdyscyplinarnego należy tworzenie warunków umożliwiających realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3-5, w szczególności przez:
1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;
2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;
3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;
5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokal nym;
6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;
7) monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";
8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a;
9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;
10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 2119).
3.  Zespół interdyscyplinarny przed złożeniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, może wystąpić do właściwego starosty o przesłanie informacji dotyczącej wypełniania przez osobę stosującą przemoc domową obowiązków zawartych w art. 4 ust. 6.
4.  Wnioski grupy diagnostyczno-pomocowej, o których mowa w ust. 8 pkt 5 i 6, są dla zespołu interdyscyplinarnego wiążące.
5.  Jeżeli osobą stosującą przemoc domową jest funkcjonariusz Policji, zespół interdyscyplinarny informuje komendanta właściwej jednostki organizacyjnej Policji o złożeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 10.
6.  Jeżeli osobą stosującą przemoc domową jest żołnierz Żandarmerii Wojskowej, zespół interdyscyplinarny informuje komendanta właściwej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej o złożeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 10.
7.  Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzory zaświadczeń, o których mowa w art. 4 ust. 6 pkt 2 i 4, i pouczeń, o których mowa w ust. 11 pkt 4 i 5, uwzględniając przydatność zaświadczeń i pouczeń dla osoby stosującej przemoc domową oraz przedstawicieli instytucji i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadania dotyczącego programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową oraz programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.


PROCEDURA INTERWENCJI SŁUŻB W SPRAWACH PRZEMOCY W RODZINIE - „NIEBIESKA KARTA”
Jeśli zachodzi podejrzenie, że osoba jest dotknięta przemocą - przedstawiciel jednej z pięciu służb: oświaty, służby zdrowia, policji, pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - wszczyna procedurę „Niebieskiej Karty” - przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A”.
Formularz „Niebieska Karta - B”, który zawiera pouczenie dla osób dotkniętych przemocą domową, przekazuje się osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą.

Uruchomienie procedury może nastąpić w różnych okolicznościach np.

 • podczas interwencji policji w rodzinie,
 • podczas badania lekarskiego osoby dotkniętej przemocą domową,
 • w trakcie kontaktu przedstawiciela danej służby ( np. szkoły, służby zdrowia, pomocy społecznej itp.) upoważnionej do wszczęcia procedury, z osobą, która doznała przemocy. Nawet jeśli nie ma dowodów wprost świadczących o występowaniu przemocy – ale są podejrzenia, że osoba może jej doznawać – należy wszcząć procedurę, a zespół interdyscyplinarny rozstrzygnie o zasadności prowadzenia dalszych działań,
 • na prośbę osoby doznającej przemocy domowej,
 • jeśli świadek przemocy w rodzinie zgłasza jednej z instytucji sytuację przemocy. Wówczas z osobą doznająca przemocy kontaktuje się dzielnicowy lub przedstawiciel pomocy społecznej, który podczas rozmowy może uruchomić procedurę „Niebieskie Karty” wypełniając formularz „A”.

W ciągu 7 dni formularz „Niebieska Karta-A” przesyła się do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który w ciągu trzech dni od daty jego otrzymania, powołuje grupę diagnostyczno - pomocową.

Po uruchomieniu procedury interwencyjnej, która ma na celu zatrzymanie przemocy domowej „Niebieska Karta”

Grupa diagnostyczno - pomocowa zadania:

1) dokonanie, na podstawie procedury "Niebieskie Karty", oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
2) realizacja procedury "Niebieskie Karty" w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;
3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury "Niebieskie Karty" pod jej nieobecność;
4) realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;
5) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

6) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń;
7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury "Niebieskie Karty";
8) zakończenie procedury "Niebieskie Karty";
9) dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:
a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury "Niebieskie Karty",
b) wszczęcia procedury "Niebieskie Karty";
10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury "Niebieskie Karty".

Procedura „Niebieska Karta” kończy się w przypadku:

 • ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia,że zaprzestano dalszego stosowania przemocy domowej,
 • rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania dalszych działań.

Przez przemoc domową należy rozumieć :

Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) przemocy domowej - należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności:
a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
c) powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, wywołujące u tej osoby cierpienie lub krzywdę,
d) ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy lub uzyskania samodzielności finansowej,
e) istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

Rodzaje przemocy:

Przemoc fizyczna
Przemoc fizyczna - jej celem jest zadanie ofierze bólu fizycznego, uszkodzenie jej ciała, pogorszenie jej zdrowia lub pozbawienie ją życia. Popychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

Przemoc psychiczna
Przemoc psychiczna to zachowanie, którego celem jest umniejszanie poczucia własnej wartości ofiary, wzbudzanie w niej strachu. Wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez odmowę uczuć, zainteresowania, szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.

Przemoc seksualna
Przemoc seksualna to zachowanie zmuszające ofiarę do podjęcia niechcianych zachowań seksualnych lub zdeprecjonowania jej seksualności. Wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka zachowań seksualnych kobiety, itp.

Przemoc ekonomiczna
Przemoc ekonomiczna to każde zachowanie, którego celem jest ekonomiczne uzależnienie ofiary od sprawcy. Odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, nie zaspakajanie podstawowych materialnych potrzeb rodziny itp.

Zaniedbanie
Zaniedbanie to ciągłe niezaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ PROBLEMATYKĄ PRZEMOCY W RODZINIE
Komisariat Policji w Kobiernicach
43-356 Kobiernice, ul. Żywiecka 6,
Tel. 47 857 07 10, TEL. ALARMOWY – 997,112

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
43-340 Kozy ul. Szkolna 1,
Tel. 33/8 175 827, 8 123 460

Psycholog:
mgr Anna Tomiczek godz. przyjęć poniedziałek 15.00 - 18.00 -   poza pierwszymi poniedziałkami miesiąca

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach
43-340 Kozy, ul. Szkolna 1,
Tel. 33 8 175 827, 33 8 123 460

Wnioski pisemne o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób mających problem z alkoholem przyjmowane są:

 • przez sekretarza komisji w godz. pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach (tel. 33/ 8 175 827),
 • przez inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych tel. j.w
 • lub pocztą na adres: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach, ul. Szkolna 1, 43-340 Kozy

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
43-300 Bielsko – Biała ul. Piękna 2,
Tel. 33/8 146 221, 33/8 149 288

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
43-340 Bielsko-Biała ul. Piastowska 40,
Tel. 33 8 136 936

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
Tel. 33 8 22 79 83, 33 812 30 42

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Bielsku - Białej
ul. Wyspiańskiego 33

czynne:
poniedziałek 10.00 - 17.00
wtorek 09.00 - 16.00
środa 13.00 - 20.00
czwartek - piątek 09.00 - 16.00
sobota 08.00 - 13.00
Tel. 667 252 257
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Żywcu
ul. Rynek 12

czynne:
poniedziałek 08.00 - 13.00
czwartek 14.00 - 19.00
Tel. 667 254 715
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Cieszynie
ul. Wałowa 4

czynne:
poniedziałek 15.00 - 20.00
czwartek 08.00 - 13.00
Tel. 667 254 710
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terapia Uzależnionych i Współuzależnionych

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
43-300 Bielsko-Biała, ul. Inwalidów 6,
Tel. 33/822 82 40
Poradnia Zdrowia Psychicznego
43-309 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 102,
Tel. 513 497 347 , 33/ 814 91 96 w. 135
Poradnia Zdrowia Psychicznego
43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1,
Tel. 33/ 811 64 11
Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnek
ul. Sobieskiego 83, Tel. 33  828 40 74
Prokuratura Rejonowa Bielsko-Biała - Północ
43-300 Bielsko – Biała, ul. Listopadowa 31,
Tel. 33/ 475 82 00
Sąd Okręgowy
43-300 Bielsko – Biała, ul. Cieszyńska 10,
Tel. 33/ 4 990 499
Sąd Rejonowy
43-300 Bielsko – Biała, ul. Mickiewicza 22,
Tel. 33/ 4 997 800
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych
43-382 Bielsko-Biała, ul. Kaszyska 35,
Tel. 33/ 8 183 835

Punkt konsultacyjny "Nadzieja"
43-300 Bielsko - Biała, ul. Zapora 100
Tel. 725 030 122

Mitingi AA w najbliższej okolicy

WAŻNE BEZPŁATNE TELEFONY:

NIEBIESKA LINIA
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
czynny od poniedziałku do soboty 800 – 2200, w niedziele i święta 800 – 1600
Tel. 800 120 002
POMARAŃCZOWA LINIA
Porady i konsultacje w sprawach dzieci sięgających po alkohol.
Tel. 801 140 068
NAJWAŻNIEJSZE OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY, POD KTÓRE MOGĄ DZWONIĆ DZIECI.
NIEBEZPIECZNE SYTUACJE - czynny całodobowo
NUMER - 112
DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA –
czynny od poniedziałku do piątku od 8.15 do 20.00
NUMER - 800 121 212
TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Fundacja Dzieci Niczyje.
Czynny codziennie od 12.00 – 20.00.
NUMER - 116 111
Strona internetowa: www.116111.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
43-340 Kozy
ul. Szkolna 1
tel.: 33 817 58 27
tel.: 33 812 34 60

Jak do nas dojechać