Formy pomocy
GOPS Kozy

PPierwszoplanową formą pomocy realizowaną przez pracowników socjalnych jest praca socjalna, w której pracownik socjalny dobiera odpowiednie metody działania mające na celu rozwiązanie zgłaszanych problemów.

{Play}
Praca socjalna rozumiana jako działalność mająca na celu udzielenie pomocy we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności osób, rodzin do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, środowisku lokalnym, wskazanie sposobów i próba wyjścia trudnej sytuacji życiowej.

Świadczenia pieniężne

 • zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości: w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 776 zł miesięcznie; w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 • zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku ustala się w wysokości 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby lub rodziny, a faktycznym dochodem osoby lub rodziny.
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy mogą być przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu, jak również na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych. Wysokość zasiłków celowych jest uznaniowa i zależy od możliwości finansowych ośrodka oraz sytuacji materialno- bytowej osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc.

Świadczenia niepieniężne

 • praca socjalna,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie, posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
 • dożywianie dzieci,
 • kierowanie do DPS.

Klub Integracji Społecznej


Integralną częścią wewnętrznej struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach jest Klub Integracji Społecznej. Celem Klubu jest przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród mieszkańców Gminy Kozy, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach działalności Klubu przeprowadzono dotychczas wiele różnorodnych form wsparcia oferowanych uczestnikom i uczestniczkom projektów unijnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach, takich jak: reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego, poradnictwo zawodowe i psychologiczne, działania o charakterze edukacyjnym i terapeutycznym, kształtowanie kompetencji społecznych, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się na rynku pracy, podwyższanie kompetencji zawodowych, organizowanie grup samopomocowych, rozwijanie aktywności społecznej.
Obecnie w Ośrodku nie są realizowane nowe projekty, natomiast Klub Integracji Społecznej pozostaje w gotowości do  świadczenia w/w usług.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
43-340 Kozy
ul. Szkolna 1
tel.: 33 817 58 27
tel.: 33 812 34 60

Jak do nas dojechać