Programy
GOPS Kozy

{Play}

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach w 2023 roku realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość programu wynosi 107 240,76 zł.

Dofinansowanie dla gminy Kozy wynosi 107 240,76 zł.

Program ma na celu:

  1. wprowadzenie usługa asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych,
  2. poprawę jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  3. wsparcie osób niepełnosprawnych oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
  4. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Pliki do pobrania
Karta zgłoszeniowa do Programu AOON - plik pdf
Klauzula informacyjna - plik pdf
Zakres czynności asystenta - plik pdf
Załącznik - plik pdf
Plakat - plik pdf