Programy
GOPS Kozy
{Play}Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach w 2021 roku realizuje resortowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Wartość programu wynosi 61 812,00 zł.
Dofinansowanie dla gminy Kozy wynosi 61 812,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma na celu:
1.    wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
2.    wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,
3.    czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację,
4.    wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne,
5.    podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej dla osób niepełnosprawnych świadczone będą w ramach:
•    pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
•    pobytu całodobowego w placówce  wskazanej przez uczestnika Programu, która otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.