Synergia społeczna
GOPS Kozy
{Play}
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach we współpracy z Spółdzielnią Socjalną „Kino Marzenie” w Kozach realizuje od 01.08.2018 do 31.12.2020r.. projekt unijny „Synergia społeczna w skoordynowanym systemie wsparcia seniorów”. Projekt jest realizowany w partnerstwie z gminą Jasienica, Fundacja Charytatywną przy Parafii Rzymsko Katolickiej Najświętszego Serca Pana Jezusa „Pomóżmy Ubogim” w Bierach.
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających, ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego w okresie od 01.08.2018 r. do 31.12.2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, osoby bierne zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia w oparciu o indywidualnie dobrane formy wsparcia będące wynikową przeprowadzonej szczegółowej analizy i diagnozy potrzeb osób objętych wsparciem. Seniorzy będą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w Klubie Seniora.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej: www.kozy.klub-seniora.eu

Biuro Realizatora Projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach,
43-340 Kozy, ul. Szkolna 1, pokój nr 23
czynne poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 07:00 do 10:00, we wtorek od 07:00 do 10:00 i od 15.00 do 17.00

Telefony:
33 8123 460 wew. 23, 33 8175 827 wew. 23, 798 549 127

Kadra projektu:
mgr Renata Nycz - kierownik
mgr Łukasz Matlak - lider aktywizacji społeczno - zawodowej
Ewa Konior - księgowa projektu
mgr Joanna Toporowska - pracownica socjalna
mgr Danuta Ficek - pracownica socjalna