Fundusz Alimentacyjny
GOPS Kozy

ZZ dniem 01 października 2008 r. weszła w życie ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 07 września 2007 roku (tj. Dz. U. z 2022 roku , poz. 1205)

{Play}
Ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu składa się w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach, jeżeli osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy zamieszkują na terenie Gminy Kozy.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom:
  • jeżeli wynika to z wiążących RP umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym albo przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, pobyt rezydenta długoterminowego,
  • przebywającym na terytorium w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony zupełnej, jeżeli zamieszkują na terytorium RP przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:
 • do ukończenia przez nią 18 roku życia,
 • albo 25 roku życia jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 • bezterminowo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
bezskuteczna egzekucja – egzekucja, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, jak również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami RP, w szczególności z powodu:
 • braku podstawy prawnej do podjęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,
 • braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725,00 zł. W/w świadczenia przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł. Świadczenia te przyznawane są na okres świadczeniowy, który trwa od października danego roku do końca września roku następnego.
 
Świadczenia z funduszu nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.
Jednocześnie informujemy, że tutejszy Ośrodek zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy Kozy i nie wywiązują się z obowiązku alimentacyjnego wobec swoich dzieci.
 
UWAGA! W PRZYPADKU UZYSKANIA DOCHODU PO ROKU BAZOWYM NALEŻY TO ZGŁOSIĆ W OŚRODKU !

W tym celu do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został uzyskany (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składni na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne).
 
UWAGA! W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU Z ROKU BAZOWEGO DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DATĘ UTRATY DOCHODU ORAZ WYSOKOŚĆ UTRACONEGO DOCHODU !
(np. świadectwo pracy oraz PIT 11 wystawiony przez pracodawcę za rok bazowy)

Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?
Wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kozach, przy ul. Szkolnej 1 i składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, a we wtorki i piątki w godzinach od 7.00 do 10.00.

Kalendarium