{Play}„Klub Seniora w Gminie Kozy”


Lider: Spółdzielnia Socjalna „Kino Marzenie” w Kozach 
Partner: Gmina Kozy- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
Wartość projektu:  1 315 584,00 zł
w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 1 118 246,40
Okres realizacji: 01.09.2021 r. - 30.09.2023 r.

Projekt pt.: „Klub Seniora w Gminie Kozy” skierowany jest do 80 mieszkańców i mieszkanek Gminy Kozy, w tym  40 seniorów i seniorek oraz 40 opiekunów i opiekunek faktycznych, doświadczających wykluczenia społecznego.


Cel główny projektu: 
Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (bierne zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia) oraz ich opiekunowie faktyczni, będących zazwyczaj członkami rodzin seniorów.

Efekt projektu:
Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług społecznych.