Projekty unijne
GOPS Kozy
{Play}

„Aktywna integracja w Gminie Kozy”

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.


Wartość projektu:  429 120,00 zł

w tym dofinansowanie Unii Europejskiej: 364 752,00 zł

Okres realizacji: 01.07.2021 r. - 30.06.2023 r.

 

Projekt pt.: „Aktywna integracja w Gminie Kozy” skierowany jest do 30 mieszkańców i mieszkanek Gminy Kozy zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia (osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo), ubogich osób pracujących oraz osób niepełnosprawnych.

Cel główny projektu:

Wdrażanie programów aktywnej integracji w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego.

Efektem projektu:

Będzie zwiększenie zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno - zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Odpowiedni dobór instrumentów pozytywnie wpłynie na poziom integracji społecznej, zwiększenie motywacji i chęci do działania oraz zmianę swojej dotychczasowej sytuacji życiowej w  śród osób korzystających z oferty projektu.