Profilaktyka Uzależnień
GOPS Kozy

ZZadania własne gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określają Programy, które są finansowane z opłat za zezwolenia na handel alkoholem.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, który służy wykonywaniu postanowień ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) i ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017r. poz. 783 ze zm.)
 • stanowi część Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kozy na lata 20016-2026,
 • koreluje z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016 – 2020,
 • opracowany jest na podstawie lokalnych diagnoz,
 • program jest kontynuacją wielu działań zainicjowanych w latach ubiegłych, których celem jest tworzenie wspólnego systemu zmierzającego do zmniejszenia problemów alkoholowych. Zadania realizowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmują:profilaktykę uniwersalną – ukierunkowaną na całe populacje, profilaktykę selektywną – ukierunkowaną na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka, profilaktykę wskazującą – ukierunkowaną na jednostki (grupy) wysokiego ryzyka oraz rehabilitację,
 • program do realizacji przyjmowany jest co cztery lata uchwałą Rady Gminy Kozy.
Adresaci programu
Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy gminy Kozy, w szczególności:
 • młodzież szkolna,
 • osoby pijący nadmiernie, w tym uzależnieni od alkoholu,
 • rodziny osób z problemem alkoholowym,
 • osoby uzależnione i osoby zagrożone uzależnieniem od narkotyków i dopalaczy,
 • rodziny osób z problemem narkotykowym
Zakres realizowanych działań przy przeciwdziałaniu narkomanii
Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, a w szczególności poprzez:
 • działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą,
 • leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
 • ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.
Działania w ramach programów
Działania podejmowane w ramach Programów to:
 1. Prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego, w którym porad udziela psycholog, radca prawny
 2. Współpraca z instytucjami powołanymi do terapii uzależnień
 3. Prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży
 4. Prowadzenie edukacji publicznej
 5. Działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozach
1. Prowadzenie Gminnego Punktu Konsultacyjnego, w którym porad udziela
 • psycholog: GOPS ul. Szkolna 1 - każdy poniedziałek poza pierwszym poniedziałkiem miesiąca 15.00 – 18.00 
 • psycholog dziecięcy: GOPS ul. Szkolna 1 - każdy II i IV czwartek miesiąca 14.00 - 17.00
 • działają grupy AA: Grupa AA "Bez nazwy" LKS "Orzeł" Kozy ul. Przecznia 3 - każdy poniedziałek i czwartek: 20.00, tel. 510 302 430 www.aa.org.pl
2. Współpraca z instytucjami powołanymi do terapii uzależnień
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
Tel. 33 8123 042 www.psychiatria.bielsko.pl

Terapia Uzależnionych i Współuzależnionych
Śląska Fundacja „Błękitny Krzyż” Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień
Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
Tel. 33 822 7983 www.miejski-osrodek-terapii.business.site

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Skoczów ul. Katowicka 21
Tel. 324 386 175, 531 340 641, www.odwykskoczow.pl

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień w Parzymiechach
Parzymiechy ul. Częstochowska 1
Tel. 34 318 91 54

WOLOIZOL Gorzyce
Gorzyce ul. Zamkowa 8
Tel. 32 45 11 172

Bielskie Towarzystwo Trzeźwości
Bielsko-Biała, ul. Inwalidów 6,
Tel. 33 828 92 40

Odział Leczenia Zespołów Absynencyjnych  Oddział Detoksykacyjny
Bielsko - Biała ul. Karola Miarki 11
Tel. 572 436 092, www.oddza-leczenia-zespoow.business.site

Poradnia Internetowa
www.narkomania.org.pl
http://www.parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa
Mitingi AA w najbliższej okolicy

3. Prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży poprzez
 • realizację programów profilaktycznych w szkołach z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, przemocy - dla uczniów i ich rodziców,
 • dofinansowanie przedsięwzięć profilaktycznych organizowanych w szkołach np. „Tydzień Promocji Zdrowia”, „Majówka”, szkolne rajdy, konkursy, turnieje,
 • organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
 • zapewnienie opieki nad dzieckiem poprzez współfinansowanie Ośrodka Wsparcia Dziennego
4. Prowadzenie edukacji publicznej poprzez
 • Włączanie się w ogólnopolskie kampanie profilaktyczne np. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”, „Wakacje bez alkoholu” itp.,
 • dystrybucję ulotek, plakatów, broszur dla dzieci, młodzieży i rodziców , środowiska lokalnego,
 • prowadzenie działań w zakresie trzeźwości kierowców we współpracy z kościołem,
 • kontrole placówek handlujących alkoholem
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozach
43-340 Kozy
ul. Szkolna 1
tel.: 33 817 58 27
tel.: 33 812 34 60

Jak do nas dojechać